Näytteilleasettajat 2017


 

 

A 4

Aspo Oyj  

www.aspo.fi

 • Aspo on monialayhtiö, joka on keskittynyt vahvaa erikoisosaamista vaativille liiketoiminta-alueille. Omistamme ja kehitämme B2B-markkinoiden johtavia yritysbrändejä. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia.
 • Aspo ett mångbranschföretag som inriktar sig på verksamhetsområden som kräver specialkompetens. Vi äger och utvecklar ledande företag på B2B-marknaden. Målet för de starka företagen ESL Shipping, Leipurin, Telko och Kauko är att vara marknadsledare i respektive bransch.

 

A 15

Estlander & Partners Asset Mangement 

www.estlanderpartners.fi

 • Globaalia varainhoitoa vuodesta 1991. Erikoistunut systemaattiseen varainhoitoon neljässä omaisuusluokassa. Vaihtoehtoissijoitukset, kokonaisvaltainen varainhoito ja erikoissijoitusratkaisut. Trendienseurantastrategialla markkinoista riippumatonta lisätuottoa, joka parantaa salkun pitkäaikaista tuotto-odotusta pienemmällä kokonaisriskillä.
 • Global kapitalförvaltning sedan 1991. Specialiserad på systematisk kapitalförvaltning inom fyra tillgångsklasser. Alternativa placeringar, förmögenhetsförvaltning och specialplaceringslösningar. Trendföljande strategier möjliggör marknadsoberoende tilläggsavkastning som förbättrar portföljens långsiktiga avkastningsförväntning, till en lägre totalrisk.


A 9

Greenstep     

www.greenstep.fi

 • Greenstep on täyden palvelun taloushallinto- ja finanssitalo, jonka palvelut kattavat kaiken tilitoimistopalveluista yritysjohdon konsultointiin. Vuonna 2010 perustettu yhtiö on kasvanut vahvasti. Greenstep työllistää tänä päivänä jo yli sata ammattilaista viidessä toimipisteessä Suomen kasvukeskuksissa. Yksi Greenstepin vahva osaamisalue on rahoituksen hankkiminen. Yhtiö on järjestänyt asiakasyrityksilleen myös osakeanteja sekä auttanut heitä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisessa.
 • Greenstep erbjuder ekonomi- och finansieringstjänster som täcker allt från bokföring och löneräkning till konsulteringstjänster för företagsledningen. Bolaget grundades 2010 och har vuxit kraftigt. Greenstep sysselsätter redan över 100 proffs i fem av Finlands tillväxtcentrum. Greenstep hjälper också företag med att hitta finansiering. Bolaget har t.ex. ordnat aktieemissioner åt sina kunder och på så sätt hjälpt dem med att skaffa främmande kapital.  
   

A 14

Huom! Kiinteistönvälitys Oy

www.huom.fi

 • Ammattitaitoinen, dynaaminen ja luotettava kiinteistönvälitysalan kumppani yksityis- ja yrityssektorille.
 • En professionell, dynamisk och pålitlig fastighetsförmedlingspartner för privata sektorn och företagssektorn. 

A 11

Hypo

www.hypo.fi

 • Tuottoisat ja turvalliset talletustilit ilman kuluja tai nostorajoituksia, luottokortit
 • Produktiva och trygga placeringskonton utan kostnader eller uttagsbegränsningar, kreditkort 

B 11

ICON Kiinteistörahastot  - Fastighetsfonder

www.iconfund.fi

 • Vuonna 2010 perustettu ICON Kiinteistörahastot Oy on ollut Suomen tuottavimpia kiinteistösijoitusrahastoja viimeisinä vuosina. Menestys perustuu kehityskohteisiin. Valitsemme sijoituskohteiksi kiinteistöjä, jotka kunnostamme tai puramme ja rakennamme tilalle uutta, sekä tontteja, joihin rakennamme kokonaan uuden kiinteistön. Rakennamme siis kiinteistölle lisäarvoa kehittämällä kohdetta. 
 • ICON Fastighetskapitalfonder Oy som grundades 2010 har varit en av de mest lönsamma fastighetsplaceringsfonderna i Finland under de senaste åren. ICON fastighetsfonder bygger på idén att med måttlig risk få maximal avkastning på fastighetsinvesteringar under alla marknadsförhållanden.

 

A 10

Kvevlax Sparbank -
Koivulahden Säästöpankki

www.sparbanken.fi

 • Rahastot, varainhoito ja muut pankkipalvelut.
 • Fonder, kapitalförvaltning samt övriga banktjänster. 


A 12

Lakea Oy         

www.lakea.fi

 • Uusi vaivaton rahoitusmalli, lakeaomaksi, vuokraamalla omistajaksi. Vaasan uudiskohteet As Oy Lakeankulma, As Oy Lakeankulman Torni ja As Oy Lakeankulman Portti
 • Ny, behändig finansieringsmodell, lakeaomaksi, bli bostadsägare genom att hyra. Nya objekt i Vasa: Lakeankulma Bst Ab, Lakeankulman Torni Bst Ab och Lakeankulman Portti Bst Ab 


A 2

Lemminkäinen Talo Oy  

www.lemminkainen.fi/asunnot

 • Uudistuotantoa Vaasassa, Närpiössä, Porissa ja Seinäjoella.
 • Nyproduktion i Vasa, Närpes, Björneborg och Seinäjoki. 

 

A 6

Mandatum Life

www.mandatumlife.fi

 • Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Asiakkaamme saavat meiltä varainhoidon, palkitsemisen ja henkilöriskivakuuttamisen palvelut.
 • Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom kapitalförvaltning, placering, sparande, belöning och engage- mang samt personriskförsäkring. 

A 1

ODIN Rahastot

www.odin.fi

 • ODIN on yksi Pohjoismaiden johtavista osakerahastoja hallinnoivista rahastoyhtiöistä. Riippumaton ja arvoperusteinen sijoitusfilosofia luo pohjan toiminnalle. ODIN sijoittaa yhtiöihin, joilla on hyvä johto, jotka ovat kannattavia ja taseeltaan terveitä ja joiden hinta on houkutteleva.
 • ODIN är ett av de ledande finansbolagen i Norden inom förvaltning av aktiefonder. Vår affärsverksamhet är oberoende och bygger på en god värdegrund.


A 5

Procountor Oy

www.procountor.com

 • Kattava taloushallinto-ohjelmisto on käytössäsi yhdellä sopimuksella ja saat samalla käyttöösi tarvittavat sähköisen taloushallinnon työkalut sekä monipuoliset yhteydet.Tutustu ohjelmistoon, jota 96 %pääkäyttäjistä suosittelee. Jo yli 20 000pk-yritystä käyttää Procountoria.Tervetuloa mukaan!
 • Med ett avtal får du i bruk ett omfattande ekonomiförvaltnings program. Samtidigt får du åtgång till de behövliga verktygen för elektronisk ekonomiförvaltning samt mångsidiga anslutningar. Bekanta dig med programvaran som rekommenderas av 96% av våra huvudanvändare. Mer än 20.000 sm-företag använder Procountor. Välkommen med.

 

A 8

Seligson & Co Oyj

www.seligson.fi

 • Seligson & Co on itsenäinen suomalainen sijoituspalveluyritys. Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin sijoitustuotto asiakkaillemme.
 • Seligson & Co är en självständig finsk kapitalförvaltare. Vårt mål är att maximera våra kunders långsiktiga avkastning. 


B 9

Tavex Oy

www.tavex.fi

 • Fyysinen sijoituskulta ja -hopea sekä valuutanvaihto
 • Investering i fysiskt guld och silver samt valutaväxling

 

A 3

United Bankers Oyj   

www.unitedbankers.fi

 • Varainhoito, rahastot, joukkolainat, arvopaperinvälitys. United Bankers on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisuihin, kuten metsä- ja kiinteistörahastoihin.
 • Kapitalförvaltning, fonder, masslån, värdepappersförmedling. United Bankers har specialiserat sig på lösningar inom realtillgångsplaceringar såsom skogs- och fastighetsfonder. 
 •  

 

B 8

Vaasan arvopaperisijoittajat -
Vasa Värdepappersplacerare rf    

www.osakeliitto.fi

 • Osakesäästäjien Keskusliitto on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, jonka tarkoitus on edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja oikean tiedon välittäminen.
 • Osakesäästäjien Keskusliitto är en nationell intresseorganisation för aktieägare. Målet är att främja aktiesparande och privatpersoners övriga kapitalförvaltning. Förbundets viktigaste uppgifter är intressebevakning och förmedling av information. 

B 10

Vaasan yliopisto

www.uva.fi

 • Varainhankintamme kautta autat menestymään ensi vuonna 50 vuotta täyttävää Vaasan yliopistoa ja tuet tutkimustamme ja opetustamme. Yli 850 euron tiedelahjoitukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.
 • Genom att delta i vår kapitalanskaffning hjälper du Vasa universitet, som fyller 50 år 2018, nå framgång och stöder vår forskning och undervisning. Över 850 euros vetenskapsdonationer är avdragbara i beskattningen. 

A 7

Verohallinto - Skatteförvaltningen    

www.vero.fi 

 • Verohallinnon sähköiset palvelut 
 • Skatteförvaltningen 

 

A 13

WasaGroup Funds Oy

www.wasagroupfunds.fi

 • Sijoitus WGF-kiinteistökehitysrahastoihin on rahastomuotoinen kiinteistösijoitus, jossa sijoittaja pääsee osalliseksi kustannustehokkaasta rakentamisesta sekä tehokkaasti hoidetusta kiinteistökehitysprosessista. Sijoita Suomeen, sijoita kivijalkaan.
 • En investering i WGF-fastighetsutvecklingsfonder är en fondbaserad investering i fastigheter, där placeraren kan ta del av kostnadseffektivt byggande samt en effektiv fastighetsutvecklingsprocess. Investera i Finland från grunden.

 

 B 11

WH Invest

www.whinvest.fi

 • Meiltä saat avun, tuen ja tiedon kaikkiin kiinteistöjä koskeviin asioihin, on se sitten oman asunnon löytäminen, kiinteistö- tai asuntosijoittamisen aloittaminen ja opettelu, tai jo olemassa olevan varallisuuden hallinnointi, isännöinti, jatkojalostus tai myyminen. Mikäli haluat päästä käsiksi kiinteistöjen hyviin tuottoihin, mutta et halua vaivaa itsellesi vuokra-asunnoista, tutustu yhteistyökumppanimme ICONin Kiinteistösijoitusrahastoihin.
 • Vi hjälper och stöder dig i alla ärenden som berör fastigheter, oavsett om det gäller att skaffa en egen bostad, att börja investera i bostäder eller att förvalta redan befintligt kapital, disponentärenden, vidareförädling eller försäljning. Om du vill få tillgång till god avkastning från fastigheter men inte är intresserad av hyresbostäder, bekanta dig med vår partner ICONs Fastighetsplaceringsfonder.